ΕΡΓΟΣΗΜΟ ….ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ?

Από τους κατά περίπτωση αρµόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ασφαλιστικά ταµεία) εκδίδεται ειδικό εργόσηµο, υπό τύπον πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας, στην οποία περιλαµβάνεται το ποσό της αµοιβής του εργαζοµένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού ταµείου. Τα εργόσηµα µεταβιβάζονται ονοµαστικώς από τον εργοδότη στους εργαζοµένους ως καταβολή για την αµοιβή της παρασχεθείσας εργασίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόµενους φορείς διαθέσεως µε καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουµένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες εισφορές.
Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές και το καθαρό ποσό αναγράφονται στην πολύπτυχη επιταγή, εκ των οποίων το ένα τµήµα φυλάσσεται από τον φορέα που εξοφλεί και το άλλο από τον εργοδότη.
Στο τέλος κάθε έτους το ασφαλιστικό ταµείο στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόµενο.

Η διανοµής του κουπονιού θα µπορεί να αγοράζεται από τον εργοδότη αλλά και να εξαργυρώνεται από τον απασχολούµενο, µέσω µηχανηµάτων πολλαπλών συναλλαγών, ΑΤΜ νέας γενιάς, µέσω των οποίων θα γίνεται η συναλλαγή. Τα µηχανήµατα αυτά (περίπου 6.000), θα τοποθετηθούν σε τράπεζες, ταχυδροµεία.
Οι εργοδότες θα προµηθεύονται τα ειδικά κουπόνια αµοιβής και θα αναγράφουν τους ΑΜΚΑ, δηλαδή τους Αριθµούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, του εργοδότη και του εργαζοµένου. Θα βάζουν στα ΑΤΜ χρήµατα και θα λαµβάνουν κουπόνια ίσης αξίας µε τα χρήµατα που τοποθέτησαν µαζί µε το σχετικό αποδεικτικό. Ο εργαζόµενος – κάτοχος του κουπονιού µε τη σειρά του θα τοποθετεί το κουπόνι και έναν κωδικό και θα εισπράττει τα χρήµατα από τα ΑΤΜ.
Η ασφαλιστική εισφορά προς το ΙΚΑ αυτής της κατηγορίας των ασφαλισµένων (εργοδοτική και εργατική εισφορά) µειώνεται από το 35,40% στο 20%.

Ποιες ασφαλίσεις καλύπτει το εργόσημο
Οι εργαζόµενοι θα είναι ασφαλισµένοι όχι µόνο για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ αλλά και για το επικουρικό ΕΤΕΑΜ, ενώ µέρος των εισφορών θα πηγαίνει υπέρ ΟΕΚ, ώστε να έχουν δικαιώµατα και Εργατικής Κατοικίας.

Οι εργαζόµενοι δικαιούνται έως και 30 ηµέρες ασφάλισης (ένσηµα) ανά µήνα ή 360 ανά έτος.

Για αγρότες που θα ασφαλίζουν εργάτες, η ασφάλιση θα γίνεται στον ΟΓΑ, οι παρακρατούµενες εισφορές θα ανέρχονται σε 10% επί των καταβαλλόµενων αµοιβών και θα καλύπτουν τη σύνταξη και την ασθένεια και τον Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) στην περίπτωση που έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας µέσα σε έναν χρόνο.(ASFALISINET)

Αρέσει σε %d bloggers: